mPost

Card reader column

  • به طور ایده آل طیف محصولات FlowMotion® را تکمیل می کند
  • تطبیق فشرده دستگاه های خواننده امکان پذیر است

برای کنترل راحت mSwing و mTwing
برای درب چرخشی mSwing و درب چرخشی نیمه ارتفاع mTwing، به دلایل طراحی امکان اتصال خواننده به محفظه وجود ندارد. بنابراین، برای برنامه‌هایی که نیاز به فعال کردن دسترسی به کاربران دارند، ستون کارت‌خوان mPost در دسترس است. این فضا را برای همه خوانندگان معمولی ارائه می دهد و می تواند آزادانه قبل و بعد از دسترسی کنترل شده نصب شود.

برای فعال کردن mPost برای انطباق هرچه بیشتر با وضعیت دسترسی از نظر طراحی، ستون کارتخوان در دو نوع طراحی موجود است. نسخه استاندارد از نظر جنس، رنگ و شکل با طراحی برنده جایزه سری مدل FlowMotion® مطابقت دارد. از سوی دیگر، نسخه کوچکتر فولاد ضد زنگ، بر اساس عناصر راهنمای mGuide است.