محصولات پایانه ای

مکمل عالی برای موانع ما: تمام سیستم های کنترل دسترسی مورد نظر را می توان به راحتی در پایانه های تردد خودرو و کامیون ادغام کرد. طراحی به خوبی فکر شده همچنین دسترسی برای راه اندازی و سرویس را ساده می کند.

Lorry & Truck Terminals High

ترمینال بالا برای دسترسی ساده از کابین راننده. صفحه جلوی دوم اجازه می دهد تا ترمینال برای اتومبیل ها نیز استفاده شود.

Car Terminals

پایانه های نیمه ارتفاعی که طراحی آنها با موانع مغناطیسی مطابقت دارد - برای دسترسی ساده از صندلی راننده.